ره میخانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است نه در مسجد گذارندم که رند است نه در میخانه کین خمار خام است نمی‌دانم که آن بت را چه نام است به میخانه امامی مست خفته است نه در میخانه کین خمار خام است حریفم قاضی و ساقی امام است ره میخانه و مسجد کدام است مرا کعبه خرابات است امروز نه در مسجد گذارندم که رند است بجویید ای عزیزان کین کدام است برو عطار کو خود می‌شناسد که هر دو بر من مسکین حرام است میان مسجد و میخانه راهی ست کین خمار خام است به میخانه امامی مست خفته است که سرور کیست سرگردان کدام است نه در مسجد گذارندم که رند است مرا کعبه خرابات است حریفم قاضی و نمی‌دانم که آن بت را چه نام است میخانه و مسجد حرام است بجویید ای عزیزان کین خمار خام است که هر دو بر من مسکین خرابات است امروز امامی مست خفته است حریفم قاضی و ساقی امام است میان مسجد و میخانه راهی ست نمی‌دانم که آن بت را چه نام است نه در مسجد گذارندم که رند است نه در میخانه کین خمار خام است به میخانه امامی مست …

عطار
محمدرضا شجریان