از کتاب‌ها

روز اسبریزی

روز اسبریزی پوستم سفید بود. موهای ریخته روی...

درخت‌ها

کنار کاج نقره‌ای میان بوته‌ها جوانه داده بود. تا...

شب یک شب دو

"بیست و یک/یک/شصت و هفت،- یعنی هزار و نهصد و شصت...

Moderato Cantabile

مدراتو کانتابیله   ناله‌ی آن دبارد از سر...

آئورا

کارلوس فوئنتس آنگاه که کبریت سوم خاموش می‌شود،...

بایگانی‌ها

دسته‌ها