روز اسبریزی

روز اسبریزی پوستم سفید بود. موهای ریخته روی...

درخت‌ها

کنار کاج نقره‌ای میان بوته‌ها جوانه داده بود. تا...

شب یک شب دو

"بیست و یک/یک/شصت و هفت، - یعنی هزار و نهصد و...

Moderato Cantabile

مدراتو کانتابیله ناله‌ی آن دبارد از سر گرفته شد...

آئورا

کارلوس فوئنتس آنگاه که کبریت سوم خاموش می‌شود،...

Archives

Categories